skip to Main Content

Det är en förutsättning att du har satt dig mycket väl in i vad det innebär att skaffa en hund i allmänhet och en toller i synnerhet. En toller är inte en hund för alla.

Vår högsta prioritet är en mentalt och fysiskt frisk hund som kan få ett långt och lyckligt liv tillsammans med sin familj. Vi lägger också stor vikt på arbetslust och arbetsegenskaper i vår avel, både hos föräldrardjuren och i generationer bakåt. Därmed förväntar vi oss mycket aktiva och arbetsglada valpar som behöver få utlopp för sina medfödda egenskaper. För både hund och ägares skull önskar vi därför valpköpare som vill jobba med sin hund.

Du som vill ha en valp från oss ska ha tid och ett stort intresse för att jobba med din hund, med ambition om att starta jaktprov/jakt eller konkurranse i andre grener i framtiden eller träna mot godkjent redningshund/tjenestehund. Vi menar att med intresse för att starta på prov/konkurranser blir träningen mer regelbunden och systematisk, till glädje för både hund och förare, och hunden får utlopp för sitt arbetsbehov. Dessutom är detta en viktig del i vår utvärdering av vår avel. Rasens jaktegenskaper ligger oss väldigt varmt om hjärtat, men tolleren är allsidig och är med på det mesta, bara den får jobba. Du måste vara beredd att lägga ner ett seriöst arbete på din toller och vara villig att prova på olika aktiviteter, det kommer att ge dig massor tillbaka. En toller som får jobba med kropp och hjärna är en lycklig hund!

Om du söker en hund som ren tur/familjehund är vi antagligen inte rätt kennel för dig.

Köp och försäljning av en valp är en förtroendesak. Du litar på oss att vi känner föräldrarna, har tänkt noga genom kombinationen samt gett valpen den bästa start i livet den kan få. Vi litar på dig att du kommer ge valpen ett livslångt och kärleksfullt hem, ser till att den får sina behov av mat, veterinärvård och träning tillfredställda, och att du håller regelbunden kontakt med oss om hur allt går.

Självklart ställer vi upp med vägledning och stöd under hela hundens livstid. Inga frågor är dumma och klockan är aldrig för mycket för att ringa. Vi lägger själva ner mycket tid på att träna och meritera våra egna hundar, något som ger oss stor glädje och härlig samvaro med dem. Vi har erfarenhet inom de flesta grenar tollern är aktiv och kan ställa upp med råd och hjälp på många områden. Om vi själva inte har alla lösningar har vi många goda vänner med stor kunskap om hund både i vardag och träning.

Vi vill att våra valpköpare:

 • Tar väl hand om hunden och behandlar den som en familiemedlem.
 • Ser till att den får den fysiska och mentala stimuleringen en aktiv toller behöver. Också att lära sig ro/ å være rolig.
 • Håller regelbunden kontakt med oss och berättar hur hunden har det.
 • Håller hunden försäkrad.
 • Deltar på en BPH-beskrivning för hela kullen vid ca 15-24 mån.
 • HD- och AD-röntgar vid 15-18 månaders ålder.
 • Ställer ut hunden på officiell utställning minst en gång efter två års ålder.
 • Kontaktar oss först om ni av någon anledning ej kan behålla hunden.

Sänd oss ett mail där du berättar om dig själv och hela familjen, er eventuella tidigare erfarenhet av hund, varför ni har valt rasen och varför just en valp från kennel Inlicio. Vi vill gärna höra vad ni tänker jobba med tillsammans med hunden och hur ni tänker ta emot en liten valp i ert hem i förhållande till arbete. Vi vill helst träffa alla valpköpare personligen och att ni ska träffa oss, vi ska förhoppningsvis ha kontakt i många år framåt så det är viktigt att kemin stämmer för bägge. SMS besvaras ej.

Valpens uppväxt
Valparna föds och växer upp inne i huset tillsammans med oss och efter hand även övriga hundar där de blir vana vid vardagens stök och stoj såsom dammsugare, diskmaskin, TV och barn som leker. De kommer att få träffa människor i alla åldrar, storlekar och kön liksom vänliga hundar av olika raser. De blir hanterade dagligen av både vuxna och barn, både tillsammans och individuellt och kommer att vara ute så mycket som möjligt (beroende på årstid). De kommer att få erfarenhet av olika underlag, materialer, former och dofter för att träna sinnen/sanser och motorik. De blir presenterade för fågel av olika slag, samt blod och skank/klöv och de kommer att åka en hel del bil till både skog, sjö och stad för att uppleva olika miljöer. Vi lägger stor vikt på socialisering, problemlösning och stresshantering. De lär inkallningssignal med visselpipa/fløyte i samband med sina måltider och får grundläggande förståelse för operant inlärning med positiv förstärkning.

Vi har ingen väntelista eller köordning utan vi sätter upp en intresselista specifik för varje kull vi planerar. Valpköpare som ska träna, tävla och meritera sina hundar prioriteras. Ingen får lovnad om valp förren de är födda och har hunnit bli 1-2 veckor gamla. Vi fördelar valparna utifrån det intressenterna har berättat om sina planer och önskemål och försöker hitta den bästa matchen för bägge! Valparna genomgår en valptest vid 49 dagars ålder för att nyansera vår uppfattning. Efter denna och hälsochecken bestämmer vi vem som ska flytta var. De reser till sina nya hem vid 8-9 veckors ålder. Vi sänder inga valpar ensamma med flyg.

Vi accepterar inte någon form av blandrasavel som involverar en hund från oss.

Valpen överlämnas tidigast vid 8-9 veckors ålder och då har den:

 • Stamtavla och är registrerad i NKK
 • NKKs kjøpeavtale
 • ID-märkt med chip
 • Pass
 • Vaccinerad mot parvo
 • Fått avmaskning/ormekur
 • Försäkring mot dolda fel
 • Veterinärattest som inte är äldre än 14 dagar
 • Utstyr som visselpipa/fløyte i ton de är vana vid, retrieverband, leke etc.
 • Mat den har ätit hos oss
 • Informationshäfte om mat, vaccinationer, sjukdomar etc.
 • Full uppföljning från oss hela sitt liv

Vi ordnar också en till två spårkurser och en till två apporteringskurser för varje kull, med mycket duktiga instruktörer. Detta är inget man måste vara med på men vi hoppas det kan bli en fin möjlighet att lära sig mer om hur man kan jobba med sin hund samt för att träffa varandra, både valpar och människor! I tillägg arrangerar vi träningshelger flera gånger om året där man får träffa Inliciohundar och ägare från alla kullar och har träningsträffar ca 1 gång i månaden för de som bor närmare.

It is a prerequisite that you are well aware what it means to adopt a puppy in general, and a Toller-puppy in particular. A Toller is not a breed for everyone.

Buying and selling a pup is a matter of trust. You trust us to know the parents, to have given serious consideration to the combination in all aspects and that we have given the pup the best terms possible for a good start in life. We trust you to give the pup a lifelong, loving home. That you will provide food, medical care and training as needed and that you stay in touch to let us know how things are going.

We are committed to you with guidance and support throughout the dog’s lifetime. No questions are stupid and the hour never too late for a call. Even if we might not have all the answers, we have many good friends with extensive knowledge about dogs, both in everyday life and training.

We put a lot of effort into training and qualifying our own dogs, something that gives us great pleasure and rewarding time together. We also look for strong work drive in the parental dogs in our breeding, after a strong mind and good health, and expect to breed puppies which also have a strong work drive. We therefore only place our puppies in active homes.

If you want a pup from us you are interested in working with your dog, with ambitions to compete in the future. Hunting or utility work are activities that lie close to our hearts, but the Toller is a versatile dog who will love to work with you in any kind of action, as long as it gets to use its mind and body!

You do not need to be an experienced dog person, but you have to be willing to invest quite a lot of time to work with your Toller, and be willing to try different activities. It will be a rewarding experience, we promise! You will see the happiness that radiates from a Toller that gets to work with body and mind and along with this you will get a fantastic friend.

If you are looking for a Toller as a pure family dog, we are likely not the right kennel for you.

We require our puppy buyers to:

 • Take good care of the dog and treat it as a cherished family member
 • Make sure that it gets the physical and mental stimulation a Toller needs
 • Stay regularly in touch and let us know how things are going
 • Keep the dog insured
 • Participate in a mental description of the whole litter at 15-24 months
 • X-ray the hips and elbows at 15-18 months of age
 • Show the dog at an official dog-show at least once after 2 years of age
 • Contact us first if you for any reason do not want to keep the dog

Send us an email where you tell us about yourself and your family. Do you have any previous experience with dogs, why did you choose the breed and why is a puppy from Inlicio suitable for you? We would like to know how you plan on arranging the arrival of a puppy in relation to work so that it won’t be left alone for long periods of time in the beginning. We prefer to meet all puppy-buyers in person, so we can get to know each other. We will hopefully have contact for many years to come and it is important with the “right chemistry”, for both parts.

The puppy’s first eight weeks
The puppies are born and raised in our house together with us and eventually our other dogs where they get used to everyday noises such as vacume cleaner, dishwasher, TV, work in the kitchen and noisy kids. They will meet humans of all ages and sizes as well as selected friendly dogs of other breeds. They are given attention daily, both as a pack as well as individually, and they will spend as much time outdoors as possible (depending on season). They will be able to train their senses and motoric skills on different types of ground, materials and scents. They will of course be presented to game as well as blood and legs of roe deer/deer/moose and they will get frequent car rides when we take them to the forest, the sea and the city. They learn a recall signal with whistle in connection with their meals and have basic understanding of operant training with positive reinforcement.

We don’t have any waiting-list or queue-order, we have a list for those interested for each specific litter. Puppy-buyers that want to train, compete and qualify their dogs will be prioritised. No one is promised a puppy until they are born and 1-2 weeks old. We distribute the puppies according to the plans and wishes of puppy-buyers and will try to find the best match for both. The puppies will go through a test at 49 days of age and after this, and the health check,  we determine who goes where. They leave for their new homes between 8 and 9 weeks old. We DO NOT send puppies alone by air plane.

We do not accept any kind of mixed breeding involving a dog from us.

The pups are ready for their new homes earliest at 8-9 weeks of age and will then:

 • Have a pedigree and be registered in NKK
 • Have a standard contract from NKK
 • Be ID-marked with chip
 • Have passport
 • Be vaccinated agains parvo
 • Have been dewormed
 • Have insurance against hidden faults
 • Have a vetrinary certificate not older than 14 days
 • Equipment such as wissle in the tone it has been trained with, retriever leash, toy, rug with scent of mum etc.
 • Have a bag of the same food it has eaten with while here
 • Information about feeding, vaccination, health etc.
 • Have full commitment from us for the rest of it’s life

We will arrange one or two trailing-courses for all puppies in each litter, the first at about 6 months and the second at 12 months (depending on season). We will also arrange at least one retrieving/hunting-course. These courses are not mandatory, but we hope they will provide a great opportunity for you as an owner to learn about exciting ways to work with your puppy and of course to meet each other, both dogs and people! We also arrange training weekends several times a year where you get to meet Inlicio dogs and ownere from all litters.

Back To Top