skip to Main Content

Vårt överordnade avelsmål är att få fram friska hundar med god mentalitet och utpräglad arbetslust som lämpar sig för både jakt, bruks, lydighet, agility och mycket mer, och som samtidigt är välfungerande familjehundar. Sådana hundar som vi själva vill ha!

Fysisk hälsa
Att hundar är fysiskt friska är väldigt viktig, en sund kropp är grundläggande för alla varelser. Sjukdomar eller skador kan vara plågsamt och smärtfullt för både hund och ägare och ska fösöka förhindras. En del sjukdomar är möjliga att förhindra med gentester, medan många är oförutsägbara och kan drabba hundar även efter den mest noggranna planering. Vi lägger mycket stor vikt på hälsa när vi väljer avelsdjur, inte bara hos de utvalda individerna men även i deras släkt.

  • Föräldradjuren som används på kennel Inlicio är friröntgade för HD och ev. AD och ögonlysta inom ett år innan parning. Minst en av föräldrarna ska också vara Normal/Clear (A) för ögonsjukdomen prcd-PRA, den neurologiska sjukdomen Degenerativ encefalopati (DE/DEN) och den autoimmuna sjukdomen Juvenil Addisons (JADD). Hundarna ska vara fysiskt friska och i allmänt god kondition.

Mentalitet
Att vara mentalt frisk är lika viktigt som att vara fysiskt frisk. En toller ska som vuxen vara en nyfiken och livlig hund som glatt och tryggt hanterar sin omgivning. En hund som fungerar väl i vardagen och familjen liksom på träning, tävling och jakt. Det är denna hunden vi eftersträvar.

  • Bägge föräldrarna ska vara balanserade och välfungerande hundar. Minst en ska ha genomgått någon form för mental beskrivning. Vi vill också att valpköparna ställer upp på en mental beskrivning (MH/BPH) för hela kullen när valparna är ca 15-24 mån. Detta är ett viktigt avelsverktyg för oss för att utvärdera kullen och vår avel.

Arbetslust
Tollern är en aktiv hund som trivs bäst med att få jobba med både huvud och kropp. Vi önskar hundar med stor motor och utpräglad arbetslust som aldrig säger nej till en träning eller jakt och som håller ut längre än du! Men det är också viktigt att hundarna kan slappna av efter ett träningspass och njuta livet i soffakroken på riktigt retrievervis!

  • Minst en av föräldradjuren ska vara arbetsmeriterad (jakt, bruks eller lydighet), bägge ska vara skottfasta och ha mycket arbetsglädje.

Exteriör
När det gäller utseende är det för oss viktigast med en exteriört funktionell hund. Med utgångspunkt i tollerns ursprung som jakthund inser man att det måste vara en ganska lagom hund på alla sätt. För att klara av många och långa dagar med arbete i tung och våt terräng kan den varken vara för lätt eller för tung i kroppen för att orka. Den ska inte vara för stor då den ska efterlikna en räv, men ej heller så liten att den inte klarar utföra sitt jobb som apportör. Den kan inte ha för lite päls då den skulle frysa, men heller inte för mycket då det blir jobbigt ur vattnet och tar tid att torka. Den bör ha tillräckliga vinklar för att undgå belastningsskador då den är i stor aktivitet, samt ha ett fritt och naturligt rörelsemönster. Vårt mål är att hunden ska fungera för sitt föremål i en välkonstruerad kropp som är lagom stor, lagom tung, har lagom med päls och goda rörelser.

  • Våra föräldradjur bör vara utställda efter två års ålder med minst en Very Good. Vi önskar också att våra valpköpare ställer ut sin hund minst en gång på officiell utställning efter två års ålder. Om ni inte vill eller kan göra detta själva ställer vi gärna upp och gör i ordning hunden samt visar fram den.

Our overarching goal is to breed physically healthy dogs with strong mind and strong work drive that are suitable for hunting, utility, tracking, obedience or agility, as well as being well adapted family members. The kind of dog we want ourselves!

Physical health
For a dog to be physically healthy is obviously very important. A sound body is fundamental for all beings. Some illnesses are possible to prevent through genetic testing while others are unpredictable and can befall dogs even after the most careful planning. No one can ever guarantee a perfectly healthy dog, but we try our best. We put a lot of emphasis on health when we choose parents, and look not only at the health of the chosen individuals but also at their relatives.

  • The parental dogs used at kennel Inlicio are x-rayed clear on hips and elbows (if done) and have been eye examined clear within a year before mating. At least one of the parents will be Normal/Clear (A) for the eye disease prcd-PRA, the neurological disease Degenerative encephalopathy (DE/DEN) and the autoimmune disease Juvenile Addisons (JADD). The dogs are generally healthy and fit.

Mentality
To have a sound and strong mind is just as important as being physically healthy. An adult Toller should be a curious and lively dog that happily and confidently deals with its surroundings. A dog that works well in everyday life and in the family as well as on training, on competitions and when hunting. This is the kind of dog we aspire to breed.

  • Both parents will be balanced and well functioning dogs. At least one of the parents will have gone through a mental assessment. We also want the puppy buyers to participate in a mental assessment (MH/BPH) of the whole litter when they are 15-24 months old. We regard this as a very important tool to evaluate the litter and our breeding.

Work drive
A Toller is an active dog that enjoys life the most when it is working with both body and mind. We want Tollers with a “big engine” and a distinct desire to work, which never refuse a training or hunt and last longer than you do. But it is also very important that they can relax after the work is done and enjoy life on the couch in a true Retriever way!

  • At least one of the parents will have working merits within hunting, utility or obedience, both are secure at gun shot and have lots of work drive.

Exterior
When it comes to looks, we consider it most important to have a dog with a functional exterior. Considering the Toller’s origin as hunting dog one realizes that it has to be quite an average dog. To withstand long days of working in heavy and wet terrain it can’t be too heavy or too light in body. Nor can it be too large as it is supposed to mimic a fox, or too small as it has to be able to manage its job as retriever. It can’t have too much coat as that will take time to dry and things will stick to it, nor can it have too little as it would freeze when working in cold water. It should have enough angulations to avoid unnecessary strain on the body as it is very active, and have free movements.  Our goal is for the dog to function for its purpose in a well constructed body.

  • The parents should have been shown officially with minimum a Very Good. We wish our puppy buyers to show their dog at least once on an official show after two years of age. If you can’t or do not want to do this on your own, we gladly prepare and show the dog for you.
Back To Top